دوره های آموزشی رایگان هوش مصنوعی لینکدین و مایکروسافت

شرکت مایکروسافت و لینکدین، دوره های آموزشی رایگان هوش مصنوعی مولد (Generative) را به صورت رایگان در اختیار عموم قرار داده است.

این چهارده دوره رایگان از اصول هوش مصنوعی گرفته تا اصولی اخلاقی در هوش مصنوعی را پوشش می‌دهند.

چه مدیر پروژه باشید، چه مدیر اجرایی، یا علاقه مند به هوش مصنوعی، چیزی برای همه وجود دارد. حالا دوره ها را بررسی کنید و مهارت های خود را افزایش دهید!

لیست دوره های آموزشی رایگان هوش مصنوعی:

1.Introduction to Artificial Intelligence
https://www.linkedin.com/learning/introduction-to-artificial-intelligence/define-general-intelligence

2. What Is Generative AI?
https://www.linkedin.com/learning/what-is-generative-ai

3. Generative AI: The Evolution of Thoughtful Online Search
https://www.linkedin.com/learning/generative-ai-the-evolution-of-thoughtful-online-search

4. Streamlining Your Work with Microsoft Bing Chat
https://www.linkedin.com/learning/streamlining-your-work-with-microsoft-bing-chat

5. Ethics in the Age of Generative AI
https://www.linkedin.com/learning/ethics-in-the-age-of-generative-ai

6. Microsoft Azure AI Fundamentals: Explore visual tools for machine learning
https://learn.microsoft.com/en-us/training/paths/create-no-code-predictive-models-azure-machine-learning

7. Introduction to machine learning with Python and Azure Notebooks
https://learn.microsoft.com/en-us/training/paths/intro-to-ml-with-python

8. Artificial Intelligence for Beginners
https://microsoft.github.io/AI-For-Beginners

9. Artificial Intelligence for Everyone
https://www.deeplearning.ai/courses/ai-for-everyone

10. Introduction to Large Language Models
https://www.cloudskillsboost.google/course_templates/539

11. Introduction to Responsible AI
https://www.cloudskillsboost.google/course_templates/554

12. Introduction to Image Generation
https://www.cloudskillsboost.google/course_templates/541

13. Introduction to Generative AI Studio
https://www.cloudskillsboost.google/course_templates/552

14. Create Image Captioning Models
https://www.cloudskillsboost.google/course_templates/542

نحوه ایجاد حساب کاربری ChatGPT